+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ

ZVEME VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NAŠÍ ŠKOLY

Zápis proběhne 10. 4. 2019 v době od 14.30 do 17.00 hod. v budově I. stupně na adrese U Floriánka 57 (novostavba ve dvorním traktu), ve třídách v 1. poschodí. Pro usnadnění organizace zápisu a jeho hladkého průběhu prosíme rodiče, aby si rezervovali konkrétní čas zápisu prostřednictvím registračního formuláře, který je fyzicky k dispozici v mateřské škole. Pokud se zákonní zástupci nemohou ze závažných důvodů dostavit k zápisu ve vyhlášeném termínu, kontaktujte prosím bezodkladně ředitele školy (kontakty viz níže), nejpozději však do dne zápisu, abychom mohli situaci řešit individuálně.

Komu je zápis určen?
Na základě školského zákona jsou povinni dostavit se k zápisu do 1. třídy základní školy všechny děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy (území obce Vranovice), které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let a dále děti, kterým byl předchozí rok povolen odklad školní docházky.
Co je k zápisu potřeba?
Zákonný zástupce přinese s sebou vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplněný Zápisní list (obojí je k dispozici na našich webových stránkách v menu „Info a dokumenty“, odkaz „Formuláře„) a dále platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte (kvůli ověření potřebných údajů).
Jak bude zápis probíhat?
Nejprve vyřídíme formální náležitosti zápisu. Zákonný zástupce požádá o zápis do první třídy předáním potřebných podkladů, společně ověříme jejich správnost a úplnost, předáme zákonnému zástupci potřebné informace a bude-li potřeba, zodpovíme dotazy, vztahující se k nástupu dítěte do první třídy. Následovat bude motivační část, ve které pedagogové školy ve spolupráci se zákonnými zástupci orientačně posoudí připravenost dítěte pro vstup do školy a na základě zjištění doporučí, jak zákonní zástupci mohou do zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Formální část zápisu by měla trvat 5 až 10 minut, motivační část potom 10 až 12 minut.
Co je potřeba udělat, pokud pro naše dítě zvažujeme odklad školní docházky?
I v případě, že rodiče zvažují odklad školní docházky, mají povinnost dostavit se k zápisu. S sebou přinesou vyplněnou Žádost o odklad školní docházky (formulář opět dostupný na našich webových stránkách v menu „Info a dokumenty“, odkaz „Formuláře„). K žádosti je potřeba dále dodat vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Zde je nutné upozornit na včasné řešení, především s ohledem na objednací lhůty vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách. Pokud rodiče nebudou mít podklady k žádosti kompletní v den zápisu, bude s nimi dohodnut termín, do kterého je škole dodají. Rozhodnutí o odkladu je možné vystavit až po dodání kompletní dokumentace.
Jaká jsou kritéria k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání?
Na základě školského zákona přijme ředitel školy k základnímu vzdělávání přednostně ty žáky, kteří mají trvalé bydliště ve školském obvodu školy (území obce Vranovice). Žáky s trvalým bydlištěm mimo školský obvod školy je možné přijmout pouze do výše kapacity školy. V takovém případě budou prioritně přijímání ti žáci, jejichž sourozenec již je žákem Základní školy a Mateřské školy Vranovice.
Jakým způsobem budou vyrozuměni zákonní zástupci dětí o jejich přijetí či nepřijetí?
V průběhu formální části zápisu bude každému dítěti přiděleno jedinečné registrační číslo, se kterým bude seznámen výhradně zákonný zástupce daného dítěte. Seznam všech registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30-ti dnů od zahájení přijímacího řízení (dne zápisu) na úřední desce školy a školních webových stránkách.
Na koho se mohu obrátit v případě otázek či potřeby doplňujících informací?
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na ředitele školy, případně paní zástupkyni ředitele.

Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D., ředitel školy
tel.: 519 433 110
e-mail: reditel@skolavranovice.cz

Mgr. Blanka Beňušová, zástupkyně ředitele školy
tel.: 519 433 939
e-mail: benusova@skolavranovice.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ředitel školy

Ke stažení: Informace k zapisu 1 tr_2019