+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Dodatečný zápis do MŠ

Dodatečný zápis do MŠ

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE DODATEČNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vzhledem k uvolnění 10 míst v naší mateřské škole, vyhlašuje ředitel dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání.
Jak bude zápis probíhat?
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Při přijímání postupuje podle správního řádu a kritérií, která stanovil. Dodatečný zápis bude probíhat pro neúspěšné žadatele z května 2019 v zjednodušeném režimu, neboť některé legislativní náležitosti a úkony již byly doloženy a vykonány v průběhu řádného zápisu. Pro případné ostatní uchazeče proběhne zápis standardním způsobem. Obě skupiny žadatelů jsou ale v řízení rovnoprávné a jejich žádosti budou posuzovány rovnocenně. Rozdíl je dán pouze způsobem organizace, jak je vysvětleno dále.

1. Neúspěšní žadatelé o přijetí k předškolnímu vzdělávání z května 2019
Tito žadatelé doručí v termínu od 15. – 29. 7. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádost je možné stáhnout na webových stránkách školy http://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2016/08/Prihlaska-MS_2019.pdf, nebo ji v pracovních dnech v době od 08.00 do 12.00 hod. vyzvednout u hospodářky školy paní Koubkové na budově Masarykova 178, v případě nepřítomnosti volejte 730 151 120) buď v elektronické podobě (vyplněnou a naskenovanou) na e-mail reditel@skolavranovice.cz, nebo v papírové podobě hospodářce školy paní Koubkové na budově Masarykova 178 a sice v pracovních dnech v době od 08.00 do 12.00 hod., v případě nepřítomnosti volejte 730 151 120 (případně je možné žádost v obálce vhodit do schránky školy vedle hlavního vchodu budovy Masarykova 178). Po zaslání nebo doručení žádosti bude na e-mail odesílatele, nebo na e-mail uvedený na papírové žádosti, zasláno potvrzení o doručení a přijetí žádosti, informace, zda je žádost úplná a registrační číslo, které bylo dané žádosti přiděleno, a pod kterým budou následně zveřejňovány děti přijaté. Pokud potvrzení nebude doručeno, urgujte svoji žádost na uvedeném mailu, prostřednictvím hospodářky školy paní Koubkové, nebo osobně v době prezenčního zápisu pro ostatní žadatele. V žádosti již není potřeba dokládat potvrzení lékaře, neboť to bylo doloženo už v žádosti k řádnému zápisu. Jinak ale musí být žádost vyplněná kompletně a podepsaná. K podání žádosti lze za uvedených podmínek využít i termín prezenčního zápisu pro ostatní žadatele, jak je uvedeno dále. Příjem elektronicky podaných žádostí bude ukončen 29. 7. v 15.00 hod.! Řádně podané a úplné žádosti mají při podání stejnou váhu, pořadí podané žádosti tedy není nijak zvýhodňující při rozhodnutí.

2. Ostatní žadatelé
Pro žadatele, kteří se neúčastnili květnového řádného zápisu, proběhne zápis standardní prezenční formou, a to dne 29. 7. 2019 v době od 12.00 do 15.00 hod. v ředitelně školy, Masarykova 178.
Žádost o přijetí podává zákonný zástupce osobně, přítomnost dítěte není nutná. Z důvodu ověření dále zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení, jehož výsledkem bude rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. V den podání mají všechny žádosti stejnou váhu, pořadí podané žádosti tedy není nijak zvýhodňující při rozhodnutí.

Co je tedy k zápisu potřeba?
– vyplněná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření lékaře (žádost je možné stáhnout na webových stránkách školy http://skolavranovice.cz/wp-content/uploads/2016/08/Prihlaska-MS_2019.pdf, nebo ji vyzvednout osobně v pracovních dnech v době od 08.00 do 12.00 hod. u hospodářky školy paní Koubkové na budově Masarykova 178, v případě nepřítomnosti volejte 730 151 120)

Více informací: Dodatecny zapis MS