+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Zápis do mateřské školy 2023

Zápis do mateřské školy 2023

Základní škola a Mateřská škola
Vranovice, příspěvková organizace
Masarykova 178
691 25 Vranovice

ZSVRA OBR

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2023

Zápis do naší mateřské školy proběhne v letošním roce
prezenční formou.

Ředitelka školy určuje termín zápisu na

3. 5. 2023 v době od 08.30 do 12.00 h. a od 13.00 do 15.00 h.
Místo zápisu bude v prostorách třídy mateřské školy Žabičky, na odloučeném pracovišti
Školní 413. Zápis pro cizince se uskuteční ve stejný den.

Jak bude zápis probíhat?

Zákonný zástupce dítěte, který chce požádat o zápis do MŠ, si z webových stránek školy – ZDE vytiskne formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, který vyplní a opatří svým podpisem (věnujte prosím pozornost úplnému a přesnému vyplnění žádosti). Na druhé straně žádosti je potřeba zajistit vyplnění lékařského potvrzení a potvrzení o očkování dítěte. Jedná se o povinnou součást, bez které bude žádost neúplná a bude ji potřeba doplnit (viz poučení nad formulářem potvrzení na druhé straně žádosti). Pokud zákonný zástupce nemůže doložit, že je dítě řádně očkováno, musí doložit, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje pouze na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Na samotný zápis s sebou zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a dále rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Oba tyto doklady jsou pouze předkládány k nahlédnutí pro kontrolu zapisovaných údajů. K samotné
formální části zápisu je nutná přítomnost pouze zákonného zástupce dítěte, motivační část zápisu pro děti nebude realizována. Podáním žádosti a kontrolou údajů bude formální část zápisu ukončena, zákonný zástupce obdrží informaci o dalším průběhu řízení a sdělení jeho výsledku, a dále obdrží registrační číslo přijaté žádosti, které bude v dalším průběhu řízení, a především při oznámení jeho výsledku, jedinečným identifikátorem každého žadatele.

Koho se předškolní vzdělávání týká?

Dle ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se dle ustanovení § 34a školského zákona vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě se v rámci povinného předškolního vzdělávání vzdělává v mateřské škole v souladu s § 34a odst. 3 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání dle § 34a odst. 5 školského zákona.

Jaký je další postup při řízení o žádosti?

Po provedeném sběru žádostí rozhodne ředitelka školy na základě vyhlášených kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam všech registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (přijetí žádosti) na úřední desce školy a školních webových stránkách. Zákonní zástupci případných nepřijatých dětí budou o rozhodnutí o nepřijetí vyrozuměni písemně.

Kritéria přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelka školy sestaví výsledné pořadí jednotlivých uchazečů dle následujících kritérií:
− přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou
věku pěti let, nebo děti s odkladem povinné školní docházky (předškolní vzdělávání je pro
ně povinné), které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, tedy v obci Vranovice
Případná zbývající volná místa budou obsazena v tomto pořadí (bez bodového hodnocení):
− děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku čtyř let a mají trvalý pobyt v obci Vranovice dle
věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
− děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku tří let a mají trvalý pobyt v obci Vranovice dle
věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
− děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku dvou let a mají trvalý pobyt v obci Vranovice dle
věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
− děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku tří let a starší a mají trvalý pobyt mimo obec
Vranovice dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)
− děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku dvou let a mají trvalý pobyt mimo obec
Vranovice dle věku sestupně (od nejstarších po nejmladší)

Dvouleté děti budou přijímány pouze v případě, že jsou od počátku plně připravené plnit nároky a požadavky předškolního vzdělávání, tedy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Dvouletým dětem bude stanoven tříměsíční zkušební pobyt dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány dle sestaveného výsledného pořadí uchazečů (od prvního směrem k poslednímu), ale pouze do naplnění maximální kapacity mateřské školy dle rejstříku škol, která v současné době činí 106 dětí. Počet volných míst pro toto řízení závisí na počtu předškolních dětí, které od nového školního roku mateřskou školu opustí z důvodu plnění povinné školní docházky. V letošním školním roce naše mateřská škola eviduje celkem 36 dětí předškolního věku, přesný počet uvolněných míst se, ale bude odvíjet až od výsledků všech řízení o odkladu povinné školní docházky současných předškoláků a dále také od výsledků řízení o zřízení do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2023/2024! Teprve po skončení všech těchto řízení bude možné stanovit definitivní počet volných míst pro přijetí nových dětí do mateřské školy. V případě, že by některá z těchto řízení neskončila do vydání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a jejich následné ukončení by vedlo ke vzniku nového volného místa pro přijetí do mateřské školy, bude takto uvolněné místo automaticky obsazeno dalším uchazečem dle výsledného pořadí uchazečů, stanoveného na základě kritérií pro přijetí!

V případě, že by na základě uvedených kritérií nebylo možné určit u některých dětí pořadí, a přitom to bude podstatné pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, bude ředitelka školy pořadí určovat veřejným losováním.

 

Mgr. Blanka Sanytrová

ředitelka školy

tel.: 519 433 110, 730 151 123

e-mail: blanka.sanytrová@skolavranovice.cz