+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Školní družina

29.8.2018

Provoz školní družiny ve školním roce 2018 – 2019
Všechna oddělení ŠD budou v letošním školním roce na ZŠ Masarykova, důvodem jsou stavební úpravy budovy U Floriánka. Všechna oddělení jsou umístěna ve druhém poschodí.

Provozní doba ŠD:
Ranní provoz: 6.00 – 7.25 hod – pak budou děti převedeny na budovu U Floriánka tak,
aby včas stihly vyučování.
Odpolední provoz: 11.30 – do 17.00 hod – po skončení vyučování (11.30 nebo 12.25 hod)
půjdou děti společně na oběd, a pak do ŠD.
Od 15.00 hod se oddělení spojují.

Rozdělení dětí:
1. oddělení – děti 2. třídy – vychovatelka Kneblová Dagmar
2. oddělení – děti 1. třídy – vychovatelka Zedníčková Zuzana
3. oddělení – děti 3.-5. třídy – vychovatelka Novotná Šárka

Při příchodu do ranní družiny a odpoledne při vyzvedávání dětí, zvonit na zvonek školní družiny (doprovázející a vyzvedávající osoby dětí 1. třídy mají pouze v 1. školním týdnu
od 3. 9. do 7.9. povolen vstup s dětmi do školy).
Ostatní osoby vyčkají příchodu dítěte venku, do budovy nevstupují.

Děti budou do družiny potřebovat přezůvky a ručník.

Telefon 730 151 124 – po dobu provozu ŠD, jinak také možno volat na sekretariát 519 433 939.

Kneblová Dagmar
vedoucí vychovatelka

2017/18

Provozní doba školní družiny
Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní družina trvá od 6.00 hodin do 7.35 hodin a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka. Tzv. odpolední družina začíná v 11.30 a končí v 17.00 hodin. Její provoz zabezpečují tři vychovatelky. Od 16h se oddělení spojují a funguje pouze jedno oddělení v budově ZŠ U Floriánka.

V době vedlejších prázdnin a mimořádného volna v průběhu školního roku je činnost ŠD zajištěna, pokud je přihlášeno alespoň 8 dětí. Pro tento provoz jsou přijímány pouze děti obou zaměstnaných rodičů, pokud nemají jinou možnost umístění dítěte. Vychovatelky vždy předem zjistí aktuální počet zájemců, ředitelka školy informace o provozu ŠD v dostatečném předstihu vyvěsí na webu školy a vychovatelka informuje zájemce i přes deníček. V době vánočních a hlavních prázdnin ŠD nepracuje, vychovatelky čerpají řádnou dovolenou.

Základní lokalizace školní družiny
Školní družina využívá pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny:

  • 1. oddělení a ranní ŠD – v budově na Floriánku č. 57
  • 2. oddělení – v budově na Floriánku č. 57
  • 3. oddělení – v hlavní budově školy Masarykova č. 178

Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám dětí mladšího školního věku.

Způsob přihlašování, odhlašování
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě do školní družiny, musí vyplnit zápisní lístek, který obdrží u  vychovatelek. Na základě některých údajů ze zápisního lístku odchází dítě z družiny samo, nebo je vydáno pouze rodičům, popř. osobě, jejíž jméno je určeno v zápisním lístku rodičem dítěte.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle pravidel pro přijímání žáků k docházce do ŠD. Vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, zajišťuje kontrolu vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

Do ranní družiny mohou děti přicházet nejpozději do 7,20h. Přejí-li si rodiče, aby dítě opustilo družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, písemně o to musí předem požádat v omluvence, kterou žák obdrží na začátku roku. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Toto nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob omluvy je neprokazatelný. Dítě předloží písemnou žádost jedné z vychovatelek a ta jej propustí. Děti jsou uvolňovány na zájmové kroužky.

Docházka do školní družiny je pro přihlášené dítě povinná, proto i absence, např. z důvodů nemoci, musí být náležitě omluvena, a to opět písemně v deníčku. Pro omlouvání platí pravidla stejná jako pro omlouvání dítěte ze školního vyučování a řeší to Školní řád.

Při zápisu do školní družiny je zákonný zástupce žáka prokazatelným způsobem seznámen s řádem školní družiny. Školní řád je zákonným zástupcům zpřístupněn k nahlédnutí na webových stránkách školy, nebo na vyžádání u vychovateleky ŠD.

Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná, neomluvená absence v docházce nebo pro opakované neplacení úplaty za ŠD. Důvodem může být i opakované porušování řádu školní družiny ze strany zákonných zástupců.
O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, tam proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vychovatelky a zákonného zástupce žáka, o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení dítěte za školní družiny. O rozhodnutí jsou rodiče informováni písemně.

Mgr. Hana Pokorná
ředitelka ZŠMŠ Vranovice

Kontakty na Školní družinu:

Dagmar Kneblová, vedoucí vychovatelka

Zuzana Zedníčková, vychovatelka

Bc. Šárka Novotná, vychovatelka