+420 519 433 110 reditel@skolavranovice.cz

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby na naší škole zajišťují: výchovný poradce, speciální pedagogové a školní metodik prevence. Poradenští pracovníci školy poskytují základní poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Kontakty:

Mgr. Říhovská Zdeňka
Volba povolání, výchovné poradenství
Konzultační hodiny:
pondělí 8:00 – 9:30 a pátek 7:15 – 7:50 h
konzultace v jiném čase po telefonické domluvě
rihovska@skolavranovice.cz
T.: 519 433 939
vizitka
Mgr. Masaříková Jana
Metodička prevence patologických jevů
Konzultační hodiny:
pondělí 8:50 – 09:35 h
konzultace v jiném čase po telefonické domluvě
masarikova@skolavranovice.cz
T.: 519 433 939
vizitka
Mgr. Sedláčková Jana
Speciální pedagožka
sedlackova@skolavranovice.cz
T.: 519 433 939
Konzultace:
po předchozí domluvě – e-mailem, telefonicky:
čtvrtek 14:30 – 15:00 h
Masarykova ul.
vizitka
Mgr. Hnízdová Eva
Speciální pedagožka
hnizdova@skolavranovice.cz
T.: 519 433 939
Konzultace:
po předchozí domluvě – e-mailem, telefonicky:
čtvrtek 14:30 – 15:00 h
Masarykova ul.
vizitka
SPONDEA
Krizová mobilní služba pro školy
www.spondea.cz
T.: 608 118 088
Sýpka 25
613 00 BRNO
Více info ZDE
 kriz_linka
Krizová linka NONSTOP, ZDARMA
šikana, rizikové chování, drogy, domácí násilí, …
T.: 116 000
www.linkaztracenedite.cz
Více info ZDE

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

 • Spolupráce školního metodika prevence a výchovného poradce se žáky, třídními kolektivy, učiteli a rodiči
 • prevence školní neúspěšnosti
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s  neprospěchem a žáky nadané
 • odborná a metodická pomoc učitelům
 • poradenství v oblasti volby povolání
 • diagnosticko-poradenská činnost
 • minimální preventivní program, sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • zlepšování komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči
 • spolupráce s ostatními institucemi

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

 • Kariérové poradenství:
  • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
  • organizace schůzky zástupců SŠ s vycházejícími žáky a jejich zákonnými zástupci
  • zajišťování skupinových návštěv žáků na Úřadu práce, organizace podávání přihlášek na SŠ
 • Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
  • metodická pomoc pro individuálně integrované žáky
  • kontrola a evidence IVP u integrovaných žáků
  • zajišťování a zprostředkování spisové dokumentace (vstupní a průběžné) žáků se SVP
  • péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem
 • Oblast spolupráce s třídními učiteli:
  • poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
  • metodická pomoc ostatním vyučujícím
  • pomoc při řešení problémů s absencí
  • práce ve výchovné komisi
 • Spolupráce s dalšími institucemi:
  • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, úřad práce, speciálně pedagogické centrum apod.)

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

NÁPLŇ PRÁCE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ

 • práce v doučovacích kroužcích
 • zajištění speciálních pomůcek a textů

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017/18