+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Historie školy

Počátky školství v obci
Vranovice vstupují do historie koncem roku 1257 zmínkou o přifaření do Přibic. Obdobně byla řešena situace ve školní docházce dětí, kdy Vranovice byly přiškoleny do stejné obce a to až do konce
18. století. Počátkem historie vranovického školství je rok 1792, kdy byla zřízena exkurendní třída pro nejmenší děti v obci. Tyto malé žáky učil krejčí Matěj Folner. Rok 1802 znamenal zřízení
samostatné školy v jedné třídě v č.p. 62. V roce 1857 byla vystavěna z obecních prostředků prostornější školní budova v č.p. 145 nákladem 5100 zlatých. V této době měly Vranovice 721 obyvatel. V roce 1870 byla postavena školní budova na místě obecní hospody v č.p. 78. Od roku 1881 byla škola trojtřídní , od roku 1898 čtyřtřídní, kdy se zvýšila o další poschodí a byl vybudován byt pro nadučitele. Náklady činily 11200 zlatých. V době vzniku školy bylo v obci 165 dětí.

Vlivem výstavby železnice (1839), zlepšením pracovních příležitostí a výdělků, výstavbou a příchodem dalších obyvatel se zvýšil počet občanů na 1028, v roce 1890 na 1435 a v roce 1900 na 1554. Obecní zastupitelstvo správně postupovalo, když v květnu 1870 vydalo povolení ke stavbě, která byla postavena do konce roku. Dnem 1.1.1871se už v jedné místnosti vyučovalo. První učitel byl pan Jan Bartuněk z Bludova, který měl 1. třídu, druhou třídu na staré škole učil pan Dominik Schaner. Dne 12. září 1871 byla školní budova děkanem ze Židlochovic vysvěcena.
Nutno vzpomenout starostu a předsedu školní rady pana Václava Procházku, muže šlechetného a oblíbeného, za jehož úřadování byla postavena radnice, kostel a škola. Zemřel 23. října 1891 (obecní kronika).

V obci bylo pamatováno i na “školní dětskou zahradu”.  Místnosti v domě pana Hořáka byly v používání od roku 1908, v srpnu 1910 tato mateřská škola byla zrušena pro nevhodné místnosti.
Nárůstem dětí v obci a požadavkem na dokončení základního vzdělání vyvstal požadavek na postavení měšťanské školy. A tak
16.5.1909 byla povolena žádost obecního zastupitelstva
na zřízení
školy zemským výborem moravským. Mravní podporu poskytly obce Uherčice, Velké Němčice, Nosislav, Žabčice, Unkovice, Přísnotice, Přibice a Ivaň. Stavba začala po obecních volbách konaných 2.11.1910 nákladem 99 079 zlatých. Stavitelem byl František Hodač ze Židlochovic. Slavnostní položení základního kamene proběhlo v březnu 1911. Stavba byla ukončena na jaře 1912, posvěcena 19.5.1912. V říjnu 1911 začalo prozatímní vyučování. Prvním ředitelem byl ustanoven pan Šimon Konečný, v lednu 1919 pan Rudolf Vacek, v září 1919 pan Antonín Marcelli, který byl později zvolen i starostou obce.

Od 1.9.1921 se stává z měšťanské školy chlapecké škola smíšená. V říjnu 1923 byla zřízena v této škole pokračovací škola pro učně (celkem nastoupilo 36 učňů). Předměty vyučovali odborní učitelé z měšťanské školy. Vyučování se konalo ve středu odpoledne a v neděli dopoledne. Pokračovací škola byla zrušena v roce 1939.

V roce 1999 škola obdržela právní subjektivitu. Do podřízenosti školy je převedena i MŠ. V roce 2000 byla zahájena výuka v nově vybudované jazykové učebně.