+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

VIZE vzdělávání

Vize vzdělávání obce Vranovice pro roky 2015 – 2020

Cíl: Efektivní vzdělávání pro děti i dospělé

MOTTO:

„Musíš běžet ze všech sil, abys zůstal na místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš utíkat aspoň dvakrát rychleji.
Nedá se s tím bojovat, ale dají se vymýšlet inovativní způsoby pohybu. Totéž platí i o vzdělávání.“

Bořivoj Brdička, Pedagogická fakulta Karlovy univerzity.

Kdo má plnohodnotné vzdělání, má větší šanci pro uplatnění a spokojený život. Podmínky pro vzdělávání i samotný proces vzdělávání se však musí přizpůsobit společenským potřebám. Jedině tak má smysl.

I. úvod

Vranovice – dobré místo pro život, pro vzdělání

Obec Vranovice jako místo pro život, v němž je zaručena podpora, rozvoj a modernizace základního školství i celoživotního vzdělávání. To je cílem. Současné vedení obce chce vytvořit podmínky pro to, aby nové generace žáků našly uplatnění v profesním životě snadněji, aby byly co nejlépe připraveny na další studia. Ale i sebevzdělávání dospělých, v nejrůznějších podobách, je dnes každodenní součástí společenského života. Posiluje kontinuitu a zapojení do veřejného dění.

To jsou hlavní důvody proč si vedení obce dalo za úkol uskutečnit pro své obyvatele vizi efektivního vzdělávání pro děti i dospělé. Tuto vizi si vedení obce zařadilo do Plánu rozvoje obce Vranovice a stanovilo ji jako hlavní prioritu pro současné čtyřleté volební období. Předpokladem je zajištění konkurenceschopnosti vranovického školství nejen vůči okolním základním školám, ale i vůči osmiletým gymnáziím. V opačném případě může současná podoba školy bojovat o svoji existenci.

Vize pro vzdělávání definuje základní dlouhodobé cíle. Jejich uskutečnění závisí na spolupráci obce a školy a veřejnosti. Úkolem obce je vytvořit organizační, technické a finanční zázemí z pozice zřizovatele školy. Na vedení ZŠ a MŠ Vranovice je zase samotné profesionální naplnění vize moderního vzdělávání. Aktivní zapojení se předpokládá i od zájmových a společenských organizací.

II. Rozšířené vzdělávání pro předškoláky

Cílem vzdělávání pro předškoláky je nabídnout rodičům kvalitní předškolní vzdělávání.

Nabídnout rodičům z naší obce, ale i z obcí okolních, možnost pro umístění dětí rodičů, kteří nevyužijí tříletou mateřskou dovolenou a své děti chtějí umístit do předškolního vzdělávání před třetím rokem narození.

 • školka (jesle) pro děti již od dvou let věku
 • speciální přípravná třída pro ZŠ
 • projekt půjčování hraček
 • vzdělávací programy – logopedie, cizí jazyky atd.
 • III. Absolvent ZŠ Vranovice
 • žák připravený pro další vzdělávání, manuálně zručný a tělesně zdatný

Vzdělávání v ZŠ musí dětem nabídnout kvalitní přípravu a předpoklady pro další vzdělávání středoškolské i vysokoškolské. Současně musí být ZŠ schopna nabídnout absolventa tělesně zdatného, řemeslně a zemědělsky zručného. Výchova a vzdělání v základní škole musí připravit sebevědomého absolventa, který najde uplatnění a obstojí v dalším vzdělávání a profesním životě.

 • rozšířená výuka jazyků, možnost výuky Aj rodilým mluvčím
 • zajištění krátkodobých studijních stáží v Anglii
 • vytvoření podmínek pro zaměření na tělesnou výchovu
 • důraz na propojení školních, sportovních a mimoškolních aktivit.
 • Jednotlivá sportoviště se stanou základnou pro organizované sportovní aktivity i pro aktivityZákladní a Mateřské školy Vranovice.
 • zavedení rukodělných předmětů a kroužků, včetně zemědělství (vinařství, zahradnictví atd.)
 • Zavedení celoživotního vzdělávání pro učitele ZŠ a MŠ.
 • IV. Program celoživotního vzdělávání dospělých

Protože vzdělávání není nikdy ukončený proces, zaměřuje se vize i na dlouhodobý program pro celoživotní vzdělávání dospělých. Jeho základem budou zejména:

 • jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé
 • zdravý životní styl – potraviny, prevence nemocí apod.
 • rodina jako základ hodnot
 • kurz rodičovství, sociální péče
 • finanční gramotnost – úvěry, hypotéky, půjčky
 • čtenářská gramotnost – práce s textem, tvorba novinových článků aj.
 • úřední korespondence – jak psát životopis, žádost, stížnost aj.
 • Další, o které projeví veřejnost zájem
 • V. Moderní vzdělávací centrum, sportovně společenský areál

Součástí Vize pro vzdělání je vytvoření moderního zázemí pro kvalitní výuku, vzdělání, mimoškolské aktivity a volnočasové vzdělávací činnosti.

Připravovány jsou projekty pro Vzdělávací centrum, pro sportovně společenský areál (Sokolské hřiště) a pro sportovní areál (tréninkové fotbalové hřiště).

Vzdělávací centrum, které vznikne na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 53, bude zahrnovat:

 • výuku prvního stupně ZŠ
 • školní družinu
 • knihovnu
 • základní uměleckou školu
 • školní bazén (určen pro výuku a pro mimoškolní organizované aktivity)
 • víceúčelové sportoviště
 • zahradní trakt bude využit pro aktivní odpočinek dětí
 • Cílem vybudování Vzdělávacího centra je vybudování moderní budovy určené pro školní a vzdělávací programy.

VI. Vzdělání je jistota

Kvalitní základní vzdělání je předpokladem pro formování osobnosti jedince a pro jeho další životní a profesní uplatnění. Celoživotní vzdělávání je zase důležité pro uplatnění celé dospělé populace. Dnešní společnost totiž vyžaduje větší nároky na uchazeče a jejich schopnosti. Vzdělávání se tomu musí přizpůsobit, aby umožnilo plnohodnotný život. I na venkově. Ve stále rostoucí konkurenci na kvalitu bydlení si venkov udrží své postavení pouze za předpokladu, že mimo jiné vytvoří podmínky pro efektivní vzdělání.

Vzdělání je jistota, pro obyvatele i pro venkov – Vranovice chtějí být jistotou (šancí) pro spokojenou budoucnost

 

Ve Vranovicích dne 20.5.2015

Vypracoval: Ing. Jan Helikar
starosta obce

Schváleno v Radě obce dne: 25.5.2015