+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

VIZE školy

Vize školy ZŠ a MŠ Vranovice

“Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.”

„Vzdělání je klíčem k odemčení světa, je pasem svobody.“ – Oprah Winfreyová

Po celý můj život mne naplňovala práce pedagoga, která je výjimečně krásná, kreativní a obohacující. Za tuto zkušenost jsem vděčná a mám tuto profesi opravdu ráda. Dovolte mi nyní, abych Vám představila svou vizi vedení této školy, ve které bych se chtěla opřít o své zkušenosti ze stáží v zahraničí, návštěvy jiných škol, dotazníkové šetření pedagogů, spolupráce se zřizovatelem.

Základní škola a Mateřská škola Vranovice je úplná škola od 1. do 9. ročníku, kde v každém ročníku jsou maximálně dvě třídy. Dále sdružuje mateřskou školu s pěti třídami, školní družinu, která má čtyři oddělení a školní klub. Vzdělání 1. stupně je realizováno v budově na ulici U Floriánka 57 a budově na ulici Masarykova 178, 2. stupně pak v budově na ulici Masarykova 178, mateřská škola je situována v budovách na ulici Školní 323 a Hlavní 413. Škola má k dispozici dvě vlastní tělocvičny a bazén. Je spádovou školou pro žáky z obcí Přibice a Ivaň. V současné době je škola na velmi dobré úrovni. Ve vzdělávání klade důraz na přírodovědnou gramotnost a ekologii, na škole běží projekt Environmentální výchova, se kterým následně souvisí různé projektové dny, např. Den Země. Žáci mají možnost vyjíždět do zahraničí na poznávací zájezdy. Velká pozornost je věnována žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům s vadami řeči a logopedickými potížemi. Z tohoto hlediska bych ráda pokračovala v tom, co se škole daří a zachovala její environmentální profilaci.

Co se týká koncepce rozvoje školy, chtěla bych zdůraznit, že dobrá škola ví, kam směřuje a jde si za svým cílem. Naším cílem je samozřejmě navázat na současné zdařilé projekty, ve kterých je škola již zapojena, ale zároveň bych ji ráda posunula ještě o krok dál, a to doslova dál do světa. Neboť jak říká Oprah Winfreyová: „Vzdělání je klíčem k odemčení světa, je pasem svobody.“ Tak i já bych chtěla dětem z Vranovic „odemknout svět“. Ráda bych pro školu získala partnerskou základní školu v zahraničí. Jsou různé možnosti, jak navázat spolupráci s jinými evropskými školami, jednou z nich je platforma e-Twinning. Přes ni mohou zaměstnanci škol z evropských zemí vzájemně spolupracovat, podílet se na projektech a sdílet své nápady.  Mou vizí je zapojení školy do programu Erasmus+, který umožňuje podílet se na projektech pro mateřské, základní a střední školy a realizaci „Projektů mobility osob“, což znamená výjezdy zaměstnanců škol a žáků na studium či pracovní stáž v zahraničí a akci „Partnerství pro spolupráci“. Ráda bych podpořila učitele ve výuce na partnerské škole v zahraničí – teaching assignment (tzn. výukový pobyt) nebo v účasti na kurzech a školeních v zahraničí, které si škola vybírá na základě svých potřeb jako instituce, ale i potřeb pedagogů. Za jedinečnou zkušenost také považuji job-shadowing neboli stínování, kdy účastník stínování vstřebává metody a postupy práce osvědčené přijímací organizací a následně testuje nové poznatky v praxi na své domovské škole. Erasmus+ také umožňuje mobilitu žáků, kdy do hostitelské školy vyjede buď celá třída, nebo jednotlivec, a to na krátkodobý pobyt (10–29 dnů) nebo na pobyt dlouhodobý (30–365 dnů). Každá moderní škola, která je kvalitní, stojí na plně kvalifikovaném pedagogickém sboru. Výuka je zajištěna kvalifikovaně, což považuji za stěžejní pro budoucí chod školy. Na škole působí ve spolupráci s ředitelkou školy také zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně, metodička prevence rizikového chování, zástupkyně ředitelky mateřské školy a vedoucí vychovatelka školní družiny. Dále pak vedoucí předmětových komisí, třídní učitelé, koordinátor ŠVP, environmentální výchovy, asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD. Mým cílem je posílení školního pedagogického pracoviště. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat přes personální šablony OP JAK také školního psychologa a kariérového poradce.  Dalším z cílů bylo také získat pro školu rodilého mluvčího. Z osobní zkušenosti vím, že rodilý mluvčí umí „oživit“ pedagogický proces. To se nám již od 1.9.2022 díky šablonám OP JAK také podařilo a doufáme, že spolupráce bude pokračovat i v následujících letech. Od září 2022 jsme také znovu obnovili školní parlament, který již do té doby nefungoval. Z hlediska prevence sociálně patologických jevů, práce školního parlamentu a plánu EVVO je škola na vysoké úrovni a chtěla bych, aby škola pokračovala v obdobném trendu. Dalším z mých cílů je nadále podporovat kolegy ve zvyšování odbornosti v oblastech jako je speciální pedagogika a psychologie. Za velmi důležité rovněž považuji motivovat své kolegy v oblasti inkluzivní pedagogiky, jelikož se předpokládá, že díky demografickému vývoji a nárůstu počtu žáků nastane také nárůst studentů se speciálními potřebami. Jiným cílem je také neustálé zvyšování odbornosti nejen v oblasti informačních technologií a moderních výukových metod, ale také v oblasti online výuky pro případ distančního vzdělávání. Pro výše zmíněná školení bych ráda využila nabídek dalšího vzdělávání, jako jsou Vzdělávací institut pro Moravu, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno nebo krajskou pobočku NPI ČR. Na škole prozatím nepůsobí ICT metodik, a to bych chtěla od školního roku 2023/24 změnit. Metodickou pomoc kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů a následnou pomoc při jejich vzdělávání v oblasti moderních technologií považuji za stěžejní pro budoucí modernizaci vzdělávání. Když jsem školu poprvé navštívila, uvědomila jsem si, že mnoho tříd není vybaveno interaktivními tabulemi, jež přináší nové možnosti do výuky a oživují ji. S tím také souvisí proškolení učitelského sboru s moderní výukovou platformou WORDWALL pro tvorbu vlastních výukových her, kvízů, křížovek apod. Na Regionální konferenci v oblasti vzdělávání Pohořelice, jsem lektorovala workshop pro učitele anglického jazyka a myslím, že tato platforma má opravdu úspěch a dá se samozřejmě využít ve všech ostatních předmětech, jak humanitních, tak přírodovědných. Co ale školu nevyhnutelně čeká, je nové pojetí informatiky čili změna školního vzdělávacího programu podle revidovaného RVP ZP z roku 2021. Výuka podle nově vytvořeného ŠVP musí být zahájena nejpozději od 1. září 2023 ve všech ročnících 1. stupně a od 1. září 2024 ve všech ročnících 2. stupně. Je proto naprosto klíčové věnovat této problematice velkou pozornost a proškolit a připravit všechny pedagogy tak, aby mohli plynule podle nového ŠVP začít učit. Kvalitní vzdělávání je na 1. místě, proto je potřeba podporovat nejen projekty, ale také současné trendy ve vzdělávání žáků, zejména v oblasti formativního hodnocení, které považuji za velmi efektivní. Z vlastní pedagogické praxe se mi velmi osvědčilo vedení diskuse před frontální výukou, kladení více otevřených otázek, náhodné vyvolávání žáků před hlášením se, práce ve skupinkách, čekání na odpověď alespoň 3 sekundy, známkování méně prací apod. Mým cílem je proškolit, aktivovat a sjednotit učitelský sbor v této oblasti tak, aby všichni byli schopni podporovat žáky při vzdělávání moderním a efektivním způsobem. Z pohledu rovných příležitostí vzdělávání pro žáky se speciálními potřebami nebo talentovanými žáky je nutné zlepšit diferenciaci učiva s ohledem na potřeby a schopnosti žáků v hodinách tak, aby se rozvíjel jejich potenciál. Co se týká péče o talentované žáky a podpory volnočasových aktivit, chtěla bych, aby tomu škola věnovala větší pozornost.

 Ráda bych využila prostoru neformálních setkání, kde by se rodiče i žáci mohli společně pobavit o věcech, jež je zajímají, mohli by přinést podněty a nápady ke zkvalitnění průběhu školního roku. Myslím, že ředitel/ředitelka školy nesmí být pouze persona, které se studenti někdy až bojí, ale naopak člověk, k němuž budou mít respekt a o kterém budou vědět, že má také své koníčky a zájmy a na kterého se mohou bez obav obrátit.

Z hlediska materiálního vybavení školy velmi oceňuji to, že škola má své dílny, k nimž se i jiné školy postupně vrací. Co se týká materiálního vybavení učeben, postupně bych je ráda vybavila interaktivními tabulemi, jak jsem již zmínila. Aktualizovala webové stránky školy, převážně zapracovala na tom, aby činnosti školy byly více vidět. Moc se mi líbí přírodní učebny, které se dají využívat pro terénní výuku a projektové dny. Je otázkou, zdali by se do budoucna nedala také vybudovat další učebna ve vnitrobloku hlavní budovy na ulici Masarykova. Ten je v současné době nevyužit. Také malá tělocvična v hlavní budově potřebuje opravit a zmodernizovat. Na škole od 1.7. 2022 začala rekonstrukce půdního prostoru, kde vznikly další tři učebny a dva kabinety. V současné chvíli čekáme pouze na kolaudační souhlas, abychom mohli v krásných třech nových učebnách začít vyučovat. Navíc se objevuje jiná otázka, a to, zdali do budoucna nevybudovat odborné učebny, jako je jazyková laboratoř nebo odborná učebna přírodních věd. Co je ovšem naprosto klíčové pro modernizaci školy, je rekonstrukce kotelny a elektroinstalace v hlavní budově Masarykova 178. Další bod, na kterém bychom společně se zřizovatelem chtěli pracovat je vybudování šaten, které v budově Masarykova chybí. Pokud se budeme bavit o rekonstrukci budov, nesmíme zapomenout na budovu mateřské školy, která by si také zasloužila rekonstrukci. Za velké štěstí považuji to, že zřizovatel vidí nedostatky starých budov a je nakloněn postupně dle priorit prostory jak mateřské, tak základní školy modernizovat.

Dovolte mi, prosím, na závěr své koncepce použít slova pana Jacka Welshe: „Každý z nás dělá mnoho věcí tak, aby vyhověl snům jiných lidí – rodičů, partnerů, učitelů nebo žáků.“ I já bych si moc přála vést školu tak, aby neztratila na své dobré pověsti, ba naopak pokračovala v těch mnoha věcech, které se doposud škole podařily. Přestože je složité formulovat vizi vedení školy do jedné věty, shrnula bych to asi takto:

 „Vybudovat moderní základní a mateřskou školu zasazenou do malebného prostředí

obce Vranovice.“

 

Ve Vranovicích 20. 1. 2023 Mgr. Blanka Milotinská