+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Základní škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Škola poskytuje kvalitní všeobecné základní vzdělání. Všechny aktivity školy vedou ke zkvalitnění výuky, k vytváření přátelské pracovní atmosféry a k celkovému zlepšování a ozdravování školního prostředí (součástí jsou i ekologické aktivity, preventivní program). Pedagogové spolupracují při přípravě a realizaci soutěží (sportovní, pěvecké, recitační, výtvarné, literární), žáky motivují k účasti na olympiádách, znalostních, uměleckých a sportovních soutěžích, pořádají se výstavy, plavecký a lyžařský výcvik, školní výlety a exkurze.

Škola využívá dotačních příležitostí a aktivně se zapojuje do projektů EU nebo MŠMT.

Základní škola Vranovice je úplná základní škola a je zařazena v rejstříku škol, který vede MŠMT v Praze. Škola pracuje od 1. července 1999 jako příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou, která jí byla přiznána zřizovatelem. Zřizovatelem školy je Obec Vranovice.

Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní klub.

Sídlem školy jsou Vranovice, Masarykova 178. Ke škole patří další 3 budovy:

  • Základní škola U Floriánka 57
  • Mateřská škola Školní 323
  • Mateřská škola Školní 413

foto skola 001

Masarykova 178 – hlavní budova 2. stupeň ZŠ

V hlavní budově je 11 učeben, tělocvična, školní dílna, jedna učebna výpočetní techniky a v provozu je odborná učebna fyziky s elektrickými rozvody v žákovských lavicích. Součástí učebny je didaktická technika s vizualizérem, datovým projektorem a počítačem. Celá školní síť je napojena na bezdrátovou síť přes místní sdružení Nová Morava. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Zároveň v budově sídlí jedno oddělení školní družiny a třídy 4. – 5. ročníku z 1. stupně ZŠ.

Škola také dostala novou povrchovou úpravu v původních historických barvách, na vnější plášť bylo navázáno výmalbou celé školy v barvách odpovídajících a korespondujících s venkovním nátěrem. Realizace byla dokončena v únoru 2012 – u příležitosti 100 let trvání měšťanské školy.
V roce 2016 bylo kompletně rekonstruováno sociální zařízení školy. V současné době probíhá na budově výstavba nových tříd.

 

foto skola 002

U Floriánka 57 – 1. stupeň ZŠ

Ve dvorním traktu budovy je pět tříd, bazén, tělocvična a jedno oddělení školní družiny. Dvě oddělení školní družiny jsou v přední části budovy společně s knihovnou a základní uměleckou školou. Ve druhém oddělení školní družiny probíhá výuka žáků přípravné třídy. Tato budova je vzdálena asi 500 m od hlavní školní budovy.

 

foto skola 003

Školní 323 – hlavní budova MŠ

Pro děti předškolního věku využíváme budovu mateřské školy na ul. Školní 323, která je vzdálena od hlavní budovy školy asi 200 metrů. V této budově jsou čtyři dobře vybavené třídy. Strava do mateřské školy se dopravuje.

Školní  413 – 4. třída MŠ

Druhá budova MŠ na ul. Školní 413 má jednu třídu s kapacitou 15 dětí. Strava do mateřské školy se dopravuje.

Kapacita školy

Kapacita školy je 380 žáků, mateřské školy 106 dětí s pěti odděleními, školní družiny 120 dětí se čtyřmi odděleními, školní klub má kapacitu 290 žáků. Kapacita MŠ je využita beze zbytku, kapacita školní družiny je naplněna téměř. Počty žáků, kteří se přihlásí do školního klubu se rok od roku liší. Škola je spádovou školou pro děti z Ivaně a Přibic. 

Pedagogický sbor a zaměření školy

Aktuální složení pedagogického sboru najdete v záložce KONTAKTY. Učitele a asistenty 1. – 3. ročníku najdete v budově U Floriánka 57 a 4. – 9. ročníku na budově ZŠ Masarykova 178. Ve škole funguje poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně, školní metodička prevence, speciální pedagogové a školní psycholog. Pedagogičtí pracovníci jsou rozděleni do předmětových komisí, kde všichni vyučující příbuzných oborů a blízkých vzdělávacích oblastí velmi úzce spolupracují.

U všech žáků se snažíme respektovat jejich osobnost, individualitu. Zvýšenou péči věnujeme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a to nejen ve vyučování, ale především v dyslektických kroužcích. Zároveň rozvíjíme nadání talentovaných žáků. Zvláštní péči poskytujeme žákům se zdravotním postižením, snažíme se o jejich bezproblémovou integraci do třídního kolektivu. Škola je připravena integrovat žáky s poruchami učení, chování a lehčími formami smyslového či mentálního postižení.

Všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vypracováváme individuální vzdělávací plán, nebo plán pedagogické podpory.

Školní parlament

Pro zlepšení komunikace mezi vedením školy a žáky byl zřízen Školní parlament. Předsedové 5. -8. tříd tak mohou vznášet dotazy, mít připomínky a návrhy k organizaci školy a aktivně se zapojovat do pořádání akcí pro žáky školy. Žáci mohou své názory vyjadřovat přes Schránku důvěry.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit