+420 519 433 110 reditelka@skolavranovice.cz

Personální podpora – ZŠ a MŠ Vranovice

Projekt (název, registrační číslo):
Personální podpora – ZŠ a MŠ Vranovice
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008894
VÝŠE PODPORY – 1 607 147,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity:
Školní asistent – personální podpora ZŠ a MŠ a ŠD/ŠK
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ a MŠ a ŠD/ŠK- 16 hodin/16 týdnů
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Projektový den ve škole ( ZŠ a MŠ)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.
Projektový den mimo školu ( ZŠ a MŠ a ŠD/ŠK)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.
Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí
Cílem šablony je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků mateřských škol prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu.

EU_projekty

Personální podpora – ZŠ a MŠ Vranovice – dokument ke stažení